REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego firmy P.P.H.U. METALVIT Piotr Witkowski określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz ich realizacji przez wszystkie strony transakcji.

WARUNKI OGÓLNE

 1.  Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę P.P.H.U. METALVIT Piotr Witkowski z siedzibą w Tomicach, ul. Ogrodowa 4, 63-308 Gizałki. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP608 010 36 03, REGON 363786746, telefon kontaktowy 694 561 061 oraz 882 927 557.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową sklep internetowy www.metalvit.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail metalvit@metalvit.pl, info@metalvit.pl, poczty tradycyjnej pod adres wskazany w pkt 1Warunków ogólnych, a także telefonicznie pod numerem 694 561 061 oraz 882 927 557.
 2. Klient składający zamówienie w wymienionych wyżej formach zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
  1. Firma P.P.H.U. METALVIT realizuje złożone zamówienia w ciągu 48 godzin, jednakże zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, co wydłuży czas realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może zrezygnować z całości zamówienia lub tylko z tej pozycji, której czas realizacji jest wydłużony.
  2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru:
   - zamawianego towaru
   - sposobu dostawy wraz z podaniem adresu, pod który towar ma zostać dostarczony oraz danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT
   - formy płatności
 3. W sytuacji, gdy w magazynie lub u dostawców Sklepu brakuje towaru, a tym samym brak jest możliwości realizacji zamówienia zgodnie z zawartą umową, Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jej realizacji w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli czas realizacji zamówienia przekracza 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony towar, Sklep zwróci Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia anulowania zamówienia.
 4. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach zakupu wybranych towarów oraz ewentualnych kosztach dostawy. Klient realizuje płatność za złożone zamówienie wybierając jedną ze wskazanych form:
  - płatność za pobraniem
  - przelew na konto bankowe
  - płatność za pośrednictwem Przelewy24

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARU

 1. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączona jest karta gwarancyjna wystawiona przez producenta wraz z pieczątką sprzedawcy oraz datą sprzedaży. 
 2. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.
 3. Reklamacji podlegają towary z wadami ukrytymi, powstałymi z winy producenta. Reklamacja nie obejmuje towarów noszących ślady uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Klienta.
 4. Po zgłoszeniu reklamacji Sklep podejmuje działania mające na celu naprawę uszkodzonego towaru, a jeśli to nie jest możliwe wymianę na nowy towar. 
 5. Reklamujący traci prawo do naprawy lub wymiany jeżeli w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych, które liczone są od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru.
 7. W przypadku zaistnienia innych sytuacji niż wskazane w regulaminie Sklep na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem podejmuje działania w celu zrealizowania reklamacji.
 8. Klient dokonując zakupu określonych towarów w sklepie internetowym ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia otrzymania zamówionego towaru. 
 9. Prawo do odstąpienia od umowy będzie skuteczne po przekazaniu przez Klienta oświadczenia z treści, którego będzie wynikała chęć odstąpienia od umowy. Dokonanie zwrotu w tym trybie będzie skuteczne jeśli przyjęty towar będzie w stanie nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany stanu prawnego czy też niezgodności poszczególnych postanowień Warunków reklamacji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowienia Warunków reklamacji w odpowiedniej części lub w całości nie znajdują zastosowania. W takim przypadku Sklep podejmie odpowiednie działania w celu aktualizacji tychże Warunków celem dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.